نکاتی در مورد داربست بندی و کار در ارتفاع

نکاتی در مورد داربست بندی و کار در ارتفاع

داربست بندی یعنی بستن داربست بر روی ساختمانها برای کار روی آن ساختمان. این داربست بندی باید توسط افراد حرفه ای و با تجربه انجام شود.

دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣو ﻗﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ایمن را درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد وﻣﺼﺎﻟﺢ، دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد .

اﺗﺼﺎﻻت وﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ:  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا، ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ یابند  .

ﺷ ﺨﺺ ﻛﺎرآﻣﺪ (ﻣﺎﻫﺮ ):  ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ تئوری و ﻋﻤﻠﻲ ﻻزم را داشته و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋمل ﻲ ا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ازﻧﻈﺮﺧﻄﺎ، ﻋﻴﺐ وﻧﻘﺺ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد را دارا می باشد.ﻣﺴﺌو ﻟﻴﺖ ﻮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي او، آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮد ن وارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  باشد.

وظایف ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰردارﺑﺴﺖ در داربست بندی

اطمینان از مناسب بودن تجهیزات داربست بندی که به منظور سهولت در پیشرفت کار فراهم شده است.

اموزش داربست بندهای پیمانکاران جزء طبق استانداردهای داربست بندی که در پروژه استفاده می شود.

آشنا کردن پیمانکاران جزء با روش های داربست بندی، خطوط ارتباط و مسئولیت ها.

مسئولیت پیمانکاران جزء داربست:

آماده سازی پرسنل کارآمد برای انجام کار به صورت ایمن

اطمینان از اینکه مواد فراهم شده مطلوب هستند و برای آن هدف متناسب اند.

آگاه کردن سوپروایزر مسئول منطقه در مورد هر مسئله یا موضوعی که ممکن است ایمنی پرسنل را در کار تحت تاثیر قرار دهد مثل تداخل کار با داربست موجود.

پشتیبانی این دستورالعمل با حفظ مدرک مورد نیاز بوسیله سوپروایزر داربست.

انجام ارزیابی ریسک از خطرات بالقوه در طول برپا ساختن، اصلاح و پیاده کردن داربست.

اجرای روش های پیشگیری تعریف شده در ارزیابی ریسک.

برپا کنندگان داربست باید مسئولیت کلیه داربست هایی که نصب می شود را به عهده بگیرند.

هنگام برپاسازی و نصب داربست:

مقاومت و تحمل ناکافی زمین برای نگهداشتن پایه داربست هنگامیکه تحت بار قرار می گیرد.

صفحات فلزی و چوبی نامناسب زیر استاندارد(پایه)

پایه های عمودی داربست خیلی عریض و دور از هم جایگذاری شده باشند

لجرهای افقی خیلی عریض و دور از هم جایگذاری شده باشند.

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست:

پرسنل اجازه دارند تا از داربست هنگام پیاده سازی استفاده کنند

لوله ها، اتصالات و تخته ها بر روی زمین پرتاپ می شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته ها بعد از استفاده بازرسی نمی شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته های معیوب حذف نشده اند.

اتصالات سرویس نشده اند

نردبان ها به خاطر خرابی چک نشده اند.

Read More

قیمت روز لوله داربست

قیمت لوله داربست

قیمت لوله داربست

قیمت لوله داربست با توجه به قیمت آهن آلات در هر شرایطی متغییر است. اجزا تشکیل دهنده داربست، لوله داربست، بست داربستی و اتصال هستند. لذا دانستن قیمت های این اجزا برای استفاده از داربست مفید خواهد بود. با توجه به متغیر بودن قیمت آهن آلات در اینجا اقدام به قرار دادن قیمت روز لوازم داربست می نماییم.

قیمت روز لوله داربست 98/04/17

[table id=25 /]
[table id=23 /]

لوله داربست دست دوم

سوالی که برای بسیاری مشتریان بوجود می آید، اینست که آیا می توان برای پروژه از لوله داربست دست دوم استفاده نمود، یا بهتر است لوله نو تهیه شود.

جواب اینکه استفاده از لوله داربست دست دوم هیچ اختلالی در ایمنی پروژه بوجود نمی آورد. فقط در هنگام خرید باید توجه شود که لوله داربست دست دوم با ضخامت 2.5mm و وزن  17.5 کیلوگرم خریداری شود.

قیمت لوله داربست

بست داربست دست دوم

همچنین استفاده از بست داربست دست دوم نیز مشکلی در اجرای پروژه بوجود نمی آورد.

لیکن قبل از خرید آن باید چک شود که پیچ های بست هرز نباشد. همچنین بیش از حد زنگ زده بودن پیچ داربست نیز مشکل ساز خواهد بود.

ولی اگر در حد کمی زنگ زده باشد می توان با قرار دادن آنها داخل گازوئیل زنگ زدایی نمود.

آزمودن کیفیت بست داربست

برای اینکه بدانیم چگونه بست داربست با کیفیت خوب تهیه کنیم، می توان آن را به یک لوله داربست بسته و توسط آچار شروع به سفت نمودن پیچ های آن بیش از حد معمول نمود.

در صورتیکه در طی سفت نمودن پیچ ها، برگه بست یا پیچ آن شکست آن بست دارای کیفیت مناسبی نمی باشد. ولی در صورتی که در اثر فشار بست، لوله داربست تغییر شکل داد و دچار لهیدگی شد، اما اتفاقی برای بست نیفتاد بست دارای کیفیت مناسب است.

لوله داربست

لوله داربست معمولی در ابعاد 5cm در 600cm می باشد، که ضخامت فلز آن 2.5mm  است. لوله داربست با این مشخصات دارای 17.5kg وزن می باشد. البته می توان از لوله های با وزن کمتر و یا بیشتر نیز جهت داربست بندی استفاده کرد. ولی استفاده از لوله داربستت با وزن کمتر باعث می شود که به علت ضعیف بودن، لوله ها به تدریج تغییر شکل بدهند و کج شوند.

همچنین استفاده از لوله های بیش از 17.5kg چندان توصیه نمی شود، زیرا به علت وزن زیاد عملیات نصب آن برای استادکاران دشوار خواهد بود. لوله های با وزن بیش از 17.5kg فقط برای پایه های زیرین داربستهای مرتفع و برج بندی توصیه می شود.

Read More

معرفی انواع داربست

انواع داربست
داربست اسکلتی

داربست اسکلتی:

نوعی داربست آماده است که در بازار موجود است.جنس این نوع داربست از فولاد است بنابراین از مقاومت خوبی برخوردارند.
داربست اسکلتی با کوپلینگ و قاب های خاصی نصب می شود. چون بستر کار روی قلاب می باشد قابلیت تنظیم داربست بر روی سطح مورد نظر را دارد.

داربست های معلق:

 در این نوع داربست بستر کار بوسیله زنجیر یا طناب از سقف بحالت آویزان می باشد.

بنابراین می توان داربست را روی سطح مورد نظر بالا و پایین برد. موارد استفاده این داربست برای نقاشی و تعمیرات و شستشو و…می باشد.

انواع داربست
داربست معلق
انواع داربست
داربست بازویی

داربست بازویی (کنسولی):

نوعی داربست تک فریم است. سرستون ها از طریق سوراخ هایی به دیوار متصل می شوند. واین سرستون ها استانداردها را پشتیبانی میکنند.
نوع دیگری داربست بازویی به نام داربست دوبله وجود دارد.
که در آن سرستون ها از طریق سوراخ هایی در داخل کف قرار داده می شوند.

 شرایط استفاده از داربست‌های کنسولی :

هنگامی که قسمت بالای دیوار در حال ساخت است

هنگامی که زمین نزدیک به دیوار و آزاد است

هنگامی که زمین نمی‌تواند استانداردها را بر آورده سازد

داربست تک یا واحد:

این نوع داربست را به علت اینکه معمولا در بنایی بکار می رود، داربست لایه آجر هم می گویند.

اجزای داربست واحد شامل؛ پایه و تیر افقی چوب بست لوله افقی داربست می باشد.

این داربست در فاصله 1.2 به دیوار متصل می شود و فاصله پایه ها از یکدیگر 2 تا 2.5 متر می باشد.

همچنین فاصله بین لوله افقی داربست و پایه ها 1.2 تا 1.5 متر می باشد.

تیر افقی چوب بست نیز از شکاف دیوار به سمت انتهای لوله افقی داربست خارج شده و فاصله آن 1.2 تا 1.5 متر می باشد.

انواع داربست
داربست واحد
انواع داربست
داربست دوطرفه

داربست دو طرفه (دوبل):

این نوع داربست مانند داربست واحد برای کارهای بنایی استفاده می شود. و نام دیگر آن داربست بنایی و داربست مستقل می باشد.
به دلیل اینکه ایجاد سوراخ در دیوارهای سنگی برای حمایت از تیر افقی چوب بست دشوار است، از دو داربست دو طرفه استفاده می شود.
ردیف اول داربست حدود 20 تا 30سانتیمتر از دیوار فاصله دارد. و ردیف دوم داربست یک متر با دیوار فاصله دارد.
بنابراین چوب بست های افقی توسط هر دو فریم یا قاب حمایت می شوند.
برای اینکه داربست قوی تر شود از مهاربندی متقاطع و تیر شیبدار استفاده می شود.

داربست فلزی:

رایج ترین نوع داربست می باشد. لوله ها و اتصالات و بست های فلزی به یکدیگر متصل شده و داربست فلزی را تشکیل میدهند.

داربست بندی و دمونتاژ کردن این نوع داربست باید توسط پیمانکاران با تجربه و ماهر انجام شود.

زیرا کار حساس و مهمی است ودر صورتی که به درستی و دقت انجام نشود تلفات جانی را در پی خواهد داشت.

داربست فلزی دارای استحکام و مقاومت بالایی است. بدلیل اینکه سطح ایمنی خوبی را برای کارگران فراهم میکند دارای هزینه نصب نسبتا بالایی است.

انواع داربست
داربست فلزی

داربست صنعتی مرحله دار:

برپا کردن و جمع کردن داربست صنعتی مرحله دار راحت است. جنس این نوع داربست از فولاد گالوانیزه می باشد.

این نوع داربست جایگزین مناسبی برای داربست معمولی است. با استفاده از سیستم همبندی قوی و ایمن، سیستم چند تکه‌ای این داربست می‌تواند در هر ارتفاعی ساخته شود.

Read More
داربست

داربست

داربست چیست؟

داربست یک ساختار فلزي و موقتي می باشد؛ شامل يك يا چند محل كار، قطعات واجزاء نگهدارنده، اتصالات و تكيه گاه ها است. داربست در مکان های صنعتي يا غير صنعتي، برای انجام هر گونه فعاليت هاي تعميراتي، عمليات ساختماني و… جهت دسترسي به بنا، حفظ و نگهداري كارگر يا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار مي گيرد.

داربست
پروژه  پاساژ رضوی
داربستپروژه  گلخانه آجوادنیه

معرفی انواع داربستها

نوع داربستها برحسب نوع كاری که باید انجام شود و نياز سنجي که توسط واحد متقاضي و ناظر كارفرما صورت می گیرد مشخص می شود. 1-ساده: اين نوع به صورت متقاطع ساخته مي شوند بطوریکه قسمت پايين آن در روي سطح زمين قرار میگیرد. قسمت بالا و بدنه بر روي ديوار و يا سوراخ هايي كه بر روي ديوار ايجاد مي شود نصب می شود. 2- مستقل: داربستي كه نیاز به تکیه گاه ندارد و داراي دو رديف پايه و مهار عرضي است . 3- معلق: در این نوع جايگاه توسط قرقره اي جابجا ميشود. به وسيله مهار هاي فولادي (بيش از دو مهار) از بالا آويزان شده است. در انتهاي بالايي به قسمتهاي آويز و يا اجزاء بتوني ساختمان و يا اسكلت فلزي ساختمان محكم میشود. 4-داربستهاي قابل نوساني: در این نوع داربست جايگاه مي تواند به جهات مختلف تغيير جهت دهد، زیرا بوسيله دو مهار فولادي آويزان شده است. 5-داربستهاي پيش آماده: كه جايگاه آن بوسيله لوله و مهار عرضي در داخل ساختمان مهار و محكم شده است. این نوع در قسمت خارجي ساختمان پيش آمده مي باشد. 6-داربستهاي بست و لوله اي: اين نوع از دو رديف لوله موازي با ساختمان تشکیل شده اند. این لوله ها با كوپلر ترانزوم به هم متصل مي شود. اين نوع داربستها  که متداول ترين نوع داربست می باشند بايستي به ساختمان وصل شوند. 7-داربست نوع مهار شده :اين نوع داربست دارای لوله ها و اتصالات هستند. يك رديف لوله موازي ديوار است كه با يك لوله كناري به هم متصل شده و حمايت مي شوند. انتهاي ديگر در داخل ديوار قرار دارد.این نوع برای ايجاد سكوي كار در نزديك ديوار يا ساختمان بکارمی روند.

 

Read More
اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی جزء خدمات اصلی سایت darbasttehran.ir  می باشد.

می توانید جهت برخوداری از مزایای سایت و دریافت مشاوره تخصصی در زمینه داربست و نصب و اجاره داربست ،

چادر و نصب و اجاره چادر،اسپیس و فروش و نصب و اجاره اسپیس با شماره 09120632306 تماس بگیرید.

مزیت اجاره داربست به این علت است که ، شرکتت ارائه دهنده خدمات داربست، آن را تا محل موردنیازتان حمل می کند.

همچنین نصب و برش داربست را انجام میدهد.

مشکلی که اجاره داربست فلزی دارد، مربوط به مدت زمان اجاره داربست و مدت زمان تمام شدن پروژه می باشد.

معایب اجاره داربست فلزی

ممکن است که مدت زمان تمام شدن پروژه کمتراز مدت زمان ثبت شده اجاره در قرارداد صورت گیرد .

در این مورد باید اجاره زمانی که در قرارداد ثبت شده را که بیشتر از زمان کاری انجام شده است را پرداخت کرد.

ممکن است مدت زمان انجام پروژه از مدت اجاره داربست بیشتر شود، در این صورت باید مدت اجاره داربست تمدید گردد.

جهت آگاهی از شرایط نصب و اجاره داربست فلزی توسط darbasttehran.ir   قرارداد اجاره و نصب تهران داربست را مطالعه کنید.

Read More

راه پله داربستی

راه پله داربستی

راه پله داربستی در داربست چه کاربردی دارد؟ در این مقاله قصد داریم در این زمینه مطالبی را بیان کنیم.

یکی از چالشهای عملیات ساختمانی نحوه دسترسی به پایین گود پس از گودبرداری های عمیق است. داربست تهران جهت رفع این چالش اقدام به نصب راه پله داربستی می نماید.

این راه پله ها با کف پله از پیش ساخته شده نصب می گردد که بسیار ایمن است،و دارای هندریل نیز می باشد.

دردهه های پیش نصب کف پله داربستی بصورت قرار دادن دو لوله داربست کنار یکدیگر بود که ایجاد خطرات فراوانی می کرد و باعث سرخوردن کارگران می شد.

اکنون با کف پله های پیش ساخته شده نگرانی در بابت ایمنی راه پله داربستی مرتفع شده است. این کف پله با ورق 2.5 ساخته شده است و دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد.

کف پله های مذکور به راحتی با بستن داربستی روی داربستی بسته می شودو این باعث افزایش روز افزون کاربرد آنها شده است.

مشخصات کف پله ها

[table id=22 /]
عکس2
راه پله داربستی
راه پله داربستی

هزینه نصب راه پله داربستی

هزینه نصب این راه پله ها به ازای هر متر ارتفاع 150000 تومان می باشد. جهت تهیه کف پله داربستی با شماره 09120632306 تماس حاصل فرمایید.

نحوه محاسبه تعداد کف پله و تعداد پاگرد مورد نیاز برای پروژه:

قبل از محاسبه تعداد کف پله و پاگرد مورد نیاز باید بدانید که فاصله هر دو پاگرد حدود 3متر ارتفاع و فاصله هر دو کف پله حدود20 سانتی متر ارتفاع می باشد.

1-محاسبه تعداد پروفیل پاگردها:

راه پله داربستی

و از آنجا که درهر پاگرد 3عدد پروفیل پاگرد مورد نیاز است:

3* تعداد پاگرد=تعداد پروفیل پاگرد

2-تعداد پروفیل کف پله داربستی :

تعداد پاگردها- ( 5* ارتفاع گود بر حسب متر )= تعداد پروفیل کف پله داربستی

اجاره راه پله داربستی

 جهت کاهش هزینه برای کارفرمایان نوع دیگری راه پله داربستی ایمن تولید شده است که کف آنها از ورق آجدار ساخته شده است.

این راه پله ها برای اجاره موجود است.شایان ذکراست پاگرد این نوع راه پله ها با تخته بنایی پوشیده می شود.

چون در سه قسمت زیر پاگردها لوله داربستی بسته می شود دارای ایمنی عالی می باشد.

راه پله داربستی

هزینه اجاره راه پله داربستی

هزینه اجاره راه پله داربستی با کف پله آجدار به ازای هرمتر ارتفاع جهت ماه اول 150000تومان و برای ماههای بعد 75000 تومان می باشد.

برای نصب راه پله داربستی چقدر فضا نیاز است؟

فضای مورد نیاز برای نصب راه پله داربستی خدود 2m*4m  است، لیکن بنا به نیاز کارفرما این فضا می تواند اندکی تغییر کند.

راه پله داربستی
راه پله داربستی
راه پله داربستی
راه پله داربستی
راه پله داربستی
راه پله داربستی
Read More
اجاره داربست

اجاره داربست

اجاره داربست

اجاره داربست فعالیتی است که  اکثر پیمانکاران داربست علاوه بر نصب و راه اندازی و فروش داربست، به آن می پردازند.

اجاره داربست مثل فروش داربست یا نصب و راه اندازی داربست بر اساس مشخصه های خاصی ،هزینه های متفاوتی را شامل می شود.

انواع داربستی که می توان نام برد که شامل اجاره داربست میشود بدین شرح است:

داربست زیر بتن – داربست نمایشگاهی – داربست نما – داربست چادر- داربست تابلو بنر وفلکس – داربست قفسه بندی جهت انبار کالا-نصب و اجراي داربست جهت تابلو و اجاره داربست چهارپايه چرخدار

 شناخت انواع داربست برای اجاره داربست:

1-داربست چوبی:برای ساخت داربست چوبی ازگوبهای گرد و نردبانهای مخصوص استفاده می شود. داربست چوبی به شکل ثابت است

2-داربست فلزی: داربست فلزی از لوله های فولادی ساخته می شود.

3-داربست معلق: داربست معلق درجاهایی که بر پاکردن داربست از سطح زمین دشوار است استفاده می شود.

این نوع داربست از سطح ساختمان بصورت سکو مانند بیرون زده می شود.

4-داربست پایه دار: در این نوع داربست ارتفاع سکوی کار در بالای طبقه ای که داربست روی آن می باشد بیشتر از 4الی5 متر نباید باشد.

همچنین این نوع داربست نبایدد بیشتر از سه ردیف بسته شود. بیشتر این نوع داربست برای مواقع ضروری کاربرد دارد.

نکات مهم در زمینه اجازه داربست فلزی تهران:

برای آشنایی با انواع داربست و اجزا آن و همچنین آگاهی از هزینه نصب و اجرا و هزینه اجاره داربست و قیمت داربست، قیمت اسپیس و قیمت کارگر داربست و قیمت چادر به سایت darbasttehran.com  و darbasttehran.ir  مراجعه کنید.

همچنین برای مشاهده نمونه قرارداد نصب و اجرا و اجاره داربست در اینجا کلیک کنید.

مشاوران شرکت داربست فلزی تهران جهت مشاوره تخصصی در زمینه داربست و موضوعات مرتبط به آن آماده پاسخ گویی به شما کاربران گرامی هستند.

 برای تماس با شرکت داربست فلزی تهران با 09120632306 تماس بگیرید.

هزینه داربست
داربست پروژه شهرک غرب، فلامک
Read More
داربست بامبو

داربست بامبو

داربست بامبو

داربست بامبو نوعی داربست ساخته شده از بامبو است که قرن ها در ساخت و ساز به کار می رود. بسیاری از بناهای تاریخی معروف، به ویژه دیوار بزرگ چین، با استفاده از داربست بامبو ساخته شده است و استفاده از آن در برخی نقاط جهان همچنان ادامه دارد.

در این مقاله و مقاله های آتی قصد داریم شما را با داربست بامبو و کاربدهای آن آشنا کنیم.

داربست بامبو و تاریخچه آن

داربست بامبو برای اولین بار پس از استعمار در دهه 1800 به صنعت ساختمان در هنگ کنگ معروف شد.  داربست بامبو به طور گسترده ای در ساخت خانه ها و ساختمان های چند طبقه (تا چهار طبقه بالا) پیش از توسعه داربست های فلزی مورد استفاده قرار گرفت.  همچنین برای پروژه های کوتاه مدت ساخت و ساز، مانند چارچوبی برای ساخت مکانهای موقت.سه نوع داربست در هنگ کنگ وجود دارد:1-داربست دو ردیف(Double-row scaffold)؛ 2-داربست بامبو قابل گسترش(Extended Bamboo scaffolding) ؛ 3-داربست بامبو( Shop signs of Bamboo Scaffolding).

 

داربست بامبو
داربست بامبو
داربست بامبو
داربست بامبو
داربست بامبو

داربست بامبو و استفاده در ساخت و ساز:

پایگاه داربست بامبو در هنگ کنگ می باشد.

داربست بامبویک ساختار موقت برای حمایت از افراد و مواد در هنگام ساخت و یا تعمیر ساختمان بیرونی و داخلی است. در داربست های بامبو، تسمه های فیبر پلاستیکی و شاخه های بامبو به هم  می پیوند تا ساختار داربست محکم و ایمن بدون پیچ را تشکیل دهند.

 داربست بامبو نیازی به پایه ای در زمین ندارد، تا زمانی که داربست ها دارای پشتوانه ساختاری هستند.

داربست بامبو بیشتر در کشورهای آسیایی مانند هند، بنگلادش، سریلانکا و اندونزی دیده می شود.

داربست بامبو و استفاده فرهنگی

تئاتر اپرای چینی

اپرا چینی یکی از “میراث فرهنگی نامشهود” جهان است.یکی از مهمترین کاربردهای اصلی   داربست بامبو در نمایشهای تئاتر است.

برخی فرم های داربست بامبو عبارتند از:

داربست دو ردیف : فقط برای کار در ارتفاع استفاده می شود.

صفحه یا بافت نایلون: محیط حصار بامبو باید با صفحه  نایلونی در برابر سقوط اشیاء پوشیده شود. (lapping)لبه صفحه نایلون  باید حداقل 100 میلی متر پهنا داشته  باشد.

دسترسی و خروج: برای دسترسی و خروج از داربست  ابزار مناسبی مانند: راه پله، نردبان و… از طریق ساختمان یا سطح زمین فراهم شده است.

Read More
مقایسه کلایمر(بالابر) با داربست

مقایسه کلایمر(بالابر) با داربست

مقایسه کلایمر با داربست

کلایمر یا بالابر نماها جهت کارهای ساختمانی از قبیل؛سیمان کاری، تعمیر و نگهداری ساختمان، نماکاری، کارهای صنعتی ، نما شویی و…می باشد؛ همچنین حساسیت کار در این موارد پایین است.

به دلیل اینکه کلایمرها دارای سیستم های امنیتی مختلفی هستند باعث افزایش ضریب امنیت کاربران شده اند.

در پروژه های ساختمانی به دلیل کار در ارتفاع، سقوط از ارتفاع 33درصد از تمام مرگ و میرها را در کارهای ساختمانی دارا می باشد. سقف و داربست محل هایی هستند که بیشترین اتفاقات سقوط رخ می دهد.

این اتفاقات شامل: عدم تجهیزات حفاظت از سقوط، سرخوردن، آسیب بخاطر افتادن ابزار و مواد زائد، خراب شدن و آسیب داربست به دلیل عدم تعادل یا بار گذاری بیش ازحد می باشد.

جایگزین کلایمر بجای داربست:

کلایمرها در دو نوع مکانیکی و برقی وجود دارند.

ویژگی کلایمرجایگزین داربست:

1-دلیل اینکه از سیستم های مختلف امنیتی استفاده می کنند ضریب اطمینان کاری بسیار بالا یی دارند.

2-به دلیل اینکه کارایی بالایی دارد باعث افزایش سرعت کار کاربران و سرعت پیشرفت پروژه می شود.    3-از نظر اقتصادی توجیه پذیراند و در کوتاه مدت سرمایه بازگشت داده می شود.

4-بدون اینکه به نیروی انسانی متخصص نیاز باشد قابلیت نصب راه اندازی و قابلیت جابجایی دارد که بسیار آسان و سریع صورت می پذیرد.

مهم ترین سیستم های امنیتی کلایمرها:

  • سیستم ترمز گریز از مرکز یا پاراشوت. این سیستم ترمز در هنگام شتاب گیری دستگاه کلایمر برای سقوط وارد عمل می شود و از سقوط دستگاه جلوگیری می کند.
  • سیستم ترمز لنتی با صفحات لنتی. ااین سیستم از شتاب گیری و سقوط دستگاه جلوگیری می کند و یک نوع خود ترمزی در دستگاه ایجاد می کند.
  • سیستم افزایش دهنده ضریب اطمینان با افزایش بار.
  • سیم بکسل امنیتی،این سیم بکسل که کاملا مستقل عمل می کند مانند کمربند ایمنی برای مواقع اضطراری می باشد که دارای ضریب اطمینان بسیار بالا و درصد خطای در حد صفر دارند.
Read More
ایمنی داربست

ایمنی داربست

ایمنی داربست و نکاتی در مورد آن

 ایمنی داربست از موضوعات مهم در هنگام کار کردن در ارتفاع روی داربست می باشد، در این نوشته نکات مهمی در زمینه ایمنی داربست بیان می شود.

داربست چیست؟

داربست سازه ای است موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکاتی در مورد ایمنی داربست:

1-کلیه قسمت های داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چوب، فولاد و امثال آن توسط شخص یا اشخاص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش 4 برابر مورد نظر را داشته باشد.

2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد.

همچنین باید از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیدن شدن عیوب و نواقص آن می گردد، خودداری شود.

3-تخته‌های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند.

4-کلیه تخته‌ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 250م ملی متر عرض و50 ملی متر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح ازبین آنها به پایین سقوط ننماید.

همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه گاه های تختخ ها حداکثر برای کارهای سنگیین 1.8 متر و برای کارهای سبک2.3متر باشد.

5-اجزای فلزی داربست شامل لوله ها، بست‌ها، پایه‌ها، چفت‌ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیب باشد. همچنین لوله های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

6-کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود. 

Read More
loading