نکاتی در مورد داربست بندی و کار در ارتفاع

نکاتی در مورد داربست بندی و کار در ارتفاع

داربست بندی یعنی بستن داربست بر روی ساختمانها برای کار روی آن ساختمان. این داربست بندی باید توسط افراد حرفه ای و با تجربه انجام شود.

دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣو ﻗﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ایمن را درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد وﻣﺼﺎﻟﺢ، دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد .

اﺗﺼﺎﻻت وﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ:  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا، ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ یابند  .

ﺷ ﺨﺺ ﻛﺎرآﻣﺪ (ﻣﺎﻫﺮ ):  ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ تئوری و ﻋﻤﻠﻲ ﻻزم را داشته و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋمل ﻲ ا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ازﻧﻈﺮﺧﻄﺎ، ﻋﻴﺐ وﻧﻘﺺ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد را دارا می باشد.ﻣﺴﺌو ﻟﻴﺖ ﻮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي او، آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮد ن وارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  باشد.

وظایف ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰردارﺑﺴﺖ در داربست بندی

اطمینان از مناسب بودن تجهیزات داربست بندی که به منظور سهولت در پیشرفت کار فراهم شده است.

اموزش داربست بندهای پیمانکاران جزء طبق استانداردهای داربست بندی که در پروژه استفاده می شود.

آشنا کردن پیمانکاران جزء با روش های داربست بندی، خطوط ارتباط و مسئولیت ها.

مسئولیت پیمانکاران جزء داربست:

آماده سازی پرسنل کارآمد برای انجام کار به صورت ایمن

اطمینان از اینکه مواد فراهم شده مطلوب هستند و برای آن هدف متناسب اند.

آگاه کردن سوپروایزر مسئول منطقه در مورد هر مسئله یا موضوعی که ممکن است ایمنی پرسنل را در کار تحت تاثیر قرار دهد مثل تداخل کار با داربست موجود.

پشتیبانی این دستورالعمل با حفظ مدرک مورد نیاز بوسیله سوپروایزر داربست.

انجام ارزیابی ریسک از خطرات بالقوه در طول برپا ساختن، اصلاح و پیاده کردن داربست.

اجرای روش های پیشگیری تعریف شده در ارزیابی ریسک.

برپا کنندگان داربست باید مسئولیت کلیه داربست هایی که نصب می شود را به عهده بگیرند.

هنگام برپاسازی و نصب داربست:

مقاومت و تحمل ناکافی زمین برای نگهداشتن پایه داربست هنگامیکه تحت بار قرار می گیرد.

صفحات فلزی و چوبی نامناسب زیر استاندارد(پایه)

پایه های عمودی داربست خیلی عریض و دور از هم جایگذاری شده باشند

لجرهای افقی خیلی عریض و دور از هم جایگذاری شده باشند.

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست:

پرسنل اجازه دارند تا از داربست هنگام پیاده سازی استفاده کنند

لوله ها، اتصالات و تخته ها بر روی زمین پرتاپ می شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته ها بعد از استفاده بازرسی نمی شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته های معیوب حذف نشده اند.

اتصالات سرویس نشده اند

نردبان ها به خاطر خرابی چک نشده اند.

Read More
کفراژ و کفراژبندی و اهمیت آن

کفراژ و کفراژبندی و اهمیت آن

کفراژ و کفراژبندی در داربست بندی و ساختمان سازی برای ایجاد پایه هایی برای نگه داری قالب های بتنی سنگین به کار می رود. هرگاه لوله های داربستی به یکدیگر متصل شوند به کفراژ گفته می شود. اتصالات بین لوله ها بیشتر بصورت پین می باشد تا بست. زیرا پین ها اجرا و تنظیم راحت و سریعی دارند.

اهمیت کفراژ بندی

برای ساختمان های معمولی به جای استفاده از کفراژ از شمع های فولادی یا چوبی منفرد برای نگه داشت و تنظیم قالب به کار می رود. زیرا درساختمان های معمولی قالب ها سبک اند و احتمال نشست قالب به دلیل بتن ریزی بسیار کم می باشد.

اهمیت کفراژبندی در کار پل سازی بسیار با اهمیت می باشد. زیرا در این موارد ممکن است قالب مونتاژ شده درمکان دراثربتن ریزی حرکت و خیز بردارد. در صورتی که در امر پل سازی قالب نباید هیچ حرکتی داشته باشد. کفراژبندی سطح نگهداری قالب را افزایش داده و کار قالب بندی را راحت تر می کند.

باید با دقت بالایی بسته شود تا علاوه بر تنظیم و تامین ارتفاع مد نظر، آن کاملا با سطح افقی تراز نیز باشد. کفراژ برخلاف شمع های منفرد حساس نیست و در برابر برخوردهای احتمالی دارای استحکام و مقاومت بالایی است.

مشخصات جک های سقفی

جک های سقفی قابل تنظیم دارای اندازه های گوناگونی هستند. و کاربرد آنها در کفراژبندی سقف های سبک و تیرهایی که از5/5 متر کمتر ارتفاع دارند، می باشد. سرجکT شکل هم بصورت ثابت و هم متحرک می باشد که روی جک سقفی بسته می شود. این جک ها دارای قطر بیرونی 6سانتیمتر و قطر لوله داخلی 5 سانتیمتر می باشند. ضخامت لوله ها برای جک های با ارتفاع گوناگون متفاوت است. مثلا برای جک بالای 4متر ارتفاع دارای ضخامت 3میلیمتر،برای جک تا ارتفاع 4متر 2.5 میلیمتر می باشد.

برای تنظیم ارتفاع جک، در انتهای لوله بیرونی پیچ تنظیم و مهره جوش قرار دارد. همچنین روی لوله درونی نیز سوراخ هایی وجود دارد. با کمک این پیچ و مهره و سوراخ ها عمل تنظیم جک انجام می شود.

Read More
نکات مهم در هنگام پیاده سازی داربست فلزی

نکات مهم در هنگام پیاده سازی داربست فلزی

پیاده سازی داربست فلزی یا دمونتاژ کردن کار بسیار مهم و خطیری است که باید با دقت و توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی انجام شود. در ادامه به برخی نکاتی که باید جهت پیاده سازی داربست مورد توجه قرار داد اشاره می کنیم.

نکات مهم پیاده سازی داربست فلزی

1.آن باید توسط کارگران آموزش دیده و تحت نظارت فوری یک شخص ذیصلاح انجام شود.

2.باید زمان کافی برای جمع کردن داربست فلزی بصورت ایمن باشد.

3.  داربستی که باید جمع شود باید از قبل استحکام و پایداری آن بررسی شود.

4.  هیچ مؤلفه ای که پایداری ساختار باقی مانده را به خطر بیندازد نباید حذف شود.

5.اگر اقدامات احتیاطی لازم صورت نگرفته باشد، باید تمام بست ها و رابط ها در موقعیتها ایمن بمانند.

6. تمام مواد انباشته شده و مواد زائد بر روی داربست باید برداشته شوند.

7.ادامه برچیدن داربست باید برنامه ریزی شود و توالی قسمتهای دیگربرچیدن داربست منطقی باشد و با در نظر گرفتن ایمنی داربست‌ها مشخص شود.

کار برچیدن طبق برنامه باید انجام شود.

8.چون در طول دوره کاری ممکن است داربست دچار تغییراتی شود، داربست ایمن نیست که فرض کنیم می توان آن را دمونتاژکرده و حمل کنیم به بیرون تا اینکه از ساختمان جدا و برگردانده شود.

9.داربست، به خصوص اتصال و مهاربندی آن ، قبل از برچیدن باید بازرسی شود.

10.  همچنین روش پیاده سازی باید منظم و برنامه ریزی شده باشد و به طور کلی در بخش های افقی از بالا انجام شود.

11.اگر داربست ناقص است، باید قبل از شروع کار،نقص آن باید به درستی برطرف شود.

12. داربست ها را نباید در بخش های عمودی از یک انتها به طرف دیگر برچید، مگر اینکه به اتصالات و بست ها توجه ویژه ای شود.

داربست تهران ارائه دهنده خدمات اجاره و نصب و اجرای داربست، چادر، اسپیس و تخته و بشکه بنایی و زیرپایی و نصب انواع غرفه و نمایشگاه و داربست در تمام نقاط تهران در خدمت شهروندان محترم می باشد.

جهت اجاره داربست و نصب داربست با شماره 09120632306 در تمام طول هفته به جز روزهای تعطیل تماس بگیرید.

Read More
آشنایی با ابزار ایمنی داربست

آشنایی با ابزار ایمنی داربست

ابزار ایمنی داربست می تواند از خطرات بسیاری که افراد کارگر روی داربست و عابران را تهدید میکند جلوگیری کند. این ابزار همچنین از سقوط ابزار کار داربست نگهداری میکنند. در ادامه تعدادی از این ابزار ایمنی داربست را معرفی می کنیم.

ابزار ایمنی داربست به هنگام کار روی داربست

کاستور ScAFFOLD

کاستورها که در پایه یک برج داربست به جای صفحات پایه استفاده می شوند ، به شما امکان می دهند یک ساختار متحرک ایجاد کنید. این کاستورها که مجهز به یک پیچ و قفل چرخ دستی هستند ، با یک لاستیک تکمیل می شوند.

بار کار ایمن: 535 کیلوگرم

از آنجا که هیچ تنظیم عمودی وجود ندارد ، این محصول فقط باید در سطوح صاف و مسطح استفاده شود.ابزار ایمنی داربست

براکت HOP-UP

به عنوان یک روش جایگزین برای پشتیبانی از داربست هادر استانداردها استفاده می شود. این واحدها در عرض دو و سه تخته در دسترس هستند.

نوع و وزن:

2 تخته – 4.0kg

3 تخته – 7.5 کیلوگرم

ابزار ایمنی داربست

GIN WHEEL(چرخ جین)

مطابق با BS 1692 ، چرخ جین به قطر 254 میلی متر است و به یاتاقان های مهر و موم شده با اصطکاک کم مجهز است و به بلند کردن کارآمد مواد در محل کمک می کند.

این محصول با یک دور چشم چرخان کامل ارائه می شود ، که اجازه می دهد یک لوله داربست با قطر استاندارد از آن عبور کند و یک نقطه اتصال ساده به داربست می دهد.

بار کار ایمن: 250 کیلوگرم (این ظرفیت پشتیبانی را در نظر نمی گیرد)

وزن:

5.0 کیلوگرم

ابزار ایمنی داربست

بارگیری در ورودی ها:

به منظور فراهم آوردن محافظت لبه پیشرو قبل ، حین و بعد از بارگیری مواد بر روی یک دریچه بارگیری ، باید از یک ورودی بارگیری استفاده کنید.

برای داربست سنتی و سیستم در اندازه های مختلف در دسترس است.

Read More

آشنایی با خدمات اجاره داربست

خدمات اجاره داربست در سه زمینه ساخت و ساز و تعمیرات و مراسمات میباشد. استفاده از داربستها در اوایل قرن بیست و یکم زمانی بود که مصریان باستانی و چینی از این سازه های موقت برای احداث ساختمانهای بلند استفاده میکردند.

خدمات اجاره داربست:

1-ساخت و ساز در مقیاس کوچک یا بزرگ:

پروژه های ساختمانی به طور معمول نیازمند استفاده از داربست است که کارگران را قادر میسازد تا کار خود را با خیال راحت بر روی سیستمهای بزرگ انجام دهند.

با توجه به اداره ایمنی و بهداشت شغلی، حدود 2.3 میلیون و یا 65 درصد از کارگران در صنعت ساخت و ساز کار خود را روی داربست انجام میدهند.

انواع بسیاری از داربستهای مورد استفاده در ساخت و ساز وجود دارد:

داربست پشتیبانی شده، که شامل یک پایه محکم ساخته شده از بستها، براکت ها و قاب ها برای پشتیبانی از سیستم کار است.

داربستهای معلق، جایی که داربستها از پشت بام به دلیل غیر عملی بودن استفاده از داربستهای پشتیبانی میشود.

و داربست نورد، جایی که چرخها در پایه داربست نصب میشوند تا داربست را به حرکت در آورند.

2-تعمیرات – ساختمانها به ندرت از بین میروند و یا تخریب میشوند، مگر اینکه از عمر آنها فراتر رفته باشند.

به همین دلیل تعمیرات و بازسازیها به طور منظم برای حفظ یکپارچگی ساختاری و ایمنی ساختمان ها انجام میشود.

در بعضی موارد، ساختمانهای معروف و مناظر باید بازسازی شوند، که در آن مورد نیز داربست مورد نیاز است.

در چنین مواردی، داربستهای سفارشی ممکن است برای پاسخگویی به چالشهای منحصر به فرد کار بر روی ساختار استفاده شوند.

داربستها نباید بر روی سطح مجسمه ها و آثار تاریخی برخورد کنند. مهندسان معمولا به طرحهای مخصوص داربست برای اینها تبدیل میشوند.

3- مراسمات – داربست بطور گسترده ای در مراسمات و رویدادها استفاده میشود. در صورتی که تعداد زیادی از افراد بدر مراسمی که در فضای باز برگزار میشود شرکت کنند میتوان از داربست استفاده نمود.

با این حال، فقط متخصصان آموزش دیده باید برپا و جمع کردن داربست را به منظور رعایت مقررات ایمنی نظارت کنند.

 

Read More

معرفی انواع داربست

انواع داربست
داربست اسکلتی

داربست اسکلتی:

نوعی داربست آماده است که در بازار موجود است.جنس این نوع داربست از فولاد است بنابراین از مقاومت خوبی برخوردارند.
داربست اسکلتی با کوپلینگ و قاب های خاصی نصب می شود. چون بستر کار روی قلاب می باشد قابلیت تنظیم داربست بر روی سطح مورد نظر را دارد.

داربست های معلق:

 در این نوع داربست بستر کار بوسیله زنجیر یا طناب از سقف بحالت آویزان می باشد.

بنابراین می توان داربست را روی سطح مورد نظر بالا و پایین برد. موارد استفاده این داربست برای نقاشی و تعمیرات و شستشو و…می باشد.

انواع داربست
داربست معلق
انواع داربست
داربست بازویی

داربست بازویی (کنسولی):

نوعی داربست تک فریم است. سرستون ها از طریق سوراخ هایی به دیوار متصل می شوند. واین سرستون ها استانداردها را پشتیبانی میکنند.
نوع دیگری داربست بازویی به نام داربست دوبله وجود دارد.
که در آن سرستون ها از طریق سوراخ هایی در داخل کف قرار داده می شوند.

 شرایط استفاده از داربست‌های کنسولی :

هنگامی که قسمت بالای دیوار در حال ساخت است

هنگامی که زمین نزدیک به دیوار و آزاد است

هنگامی که زمین نمی‌تواند استانداردها را بر آورده سازد

داربست تک یا واحد:

این نوع داربست را به علت اینکه معمولا در بنایی بکار می رود، داربست لایه آجر هم می گویند.

اجزای داربست واحد شامل؛ پایه و تیر افقی چوب بست لوله افقی داربست می باشد.

این داربست در فاصله 1.2 به دیوار متصل می شود و فاصله پایه ها از یکدیگر 2 تا 2.5 متر می باشد.

همچنین فاصله بین لوله افقی داربست و پایه ها 1.2 تا 1.5 متر می باشد.

تیر افقی چوب بست نیز از شکاف دیوار به سمت انتهای لوله افقی داربست خارج شده و فاصله آن 1.2 تا 1.5 متر می باشد.

انواع داربست
داربست واحد
انواع داربست
داربست دوطرفه

داربست دو طرفه (دوبل):

این نوع داربست مانند داربست واحد برای کارهای بنایی استفاده می شود. و نام دیگر آن داربست بنایی و داربست مستقل می باشد.
به دلیل اینکه ایجاد سوراخ در دیوارهای سنگی برای حمایت از تیر افقی چوب بست دشوار است، از دو داربست دو طرفه استفاده می شود.
ردیف اول داربست حدود 20 تا 30سانتیمتر از دیوار فاصله دارد. و ردیف دوم داربست یک متر با دیوار فاصله دارد.
بنابراین چوب بست های افقی توسط هر دو فریم یا قاب حمایت می شوند.
برای اینکه داربست قوی تر شود از مهاربندی متقاطع و تیر شیبدار استفاده می شود.

داربست فلزی:

رایج ترین نوع داربست می باشد. لوله ها و اتصالات و بست های فلزی به یکدیگر متصل شده و داربست فلزی را تشکیل میدهند.

داربست بندی و دمونتاژ کردن این نوع داربست باید توسط پیمانکاران با تجربه و ماهر انجام شود.

زیرا کار حساس و مهمی است ودر صورتی که به درستی و دقت انجام نشود تلفات جانی را در پی خواهد داشت.

داربست فلزی دارای استحکام و مقاومت بالایی است. بدلیل اینکه سطح ایمنی خوبی را برای کارگران فراهم میکند دارای هزینه نصب نسبتا بالایی است.

انواع داربست
داربست فلزی

داربست صنعتی مرحله دار:

برپا کردن و جمع کردن داربست صنعتی مرحله دار راحت است. جنس این نوع داربست از فولاد گالوانیزه می باشد.

این نوع داربست جایگزین مناسبی برای داربست معمولی است. با استفاده از سیستم همبندی قوی و ایمن، سیستم چند تکه‌ای این داربست می‌تواند در هر ارتفاعی ساخته شود.

Read More
داربست مثلثی

داربست مثلثی

داربست مثلثی چیست؟

داربست مثلثی به اسم اسکافلد مشهور می باشد. این نوع داربست از تکنولوژی های نوین در صنعت داربست می باشد و نوعی داربست مدولار است.

این نوع داربست قابل استفاده در ارتفاعات بسیار بالا، مانند پل ها می باشد.

داربست هایی مقاوم و مستحکم اند که از لحاظ اقتصادی، نسبت به سایر داربست ها مقرون به صرفه تر نیز می باشند.

مزیت های داربست مثلثی:

1-استفاده از آن در کفراژبندی های بتنی 

2- عدم نیاز به استفاده از آچارهای سنگین و گوناگون؛ به دلیل اجزای اتصالات آن

3-عدم نیاز به کارگران حرفه ای جهت داربست بندی

4-بار بری زیاد، سرعت بالا در نصب

5-افزایش روند ساخت و سازداربست مثلثی

اجزای داربست مثلثی:

1-پیچ تنظیم
2-صفحه کفی
3-پین های داربست
4-میل مهار افقی و مایل
5-اتصالات نر و ماده ای که فریم های مثلثی را به وجود می آورند.

قیمت داربست مثلثی به چیزهایی بستگی دارد؟

1-کیفیت متریال به کار رفته در ساختار آن ها و طول عمر آن

2-وزن اسکافلد

لوله ها در اندازه های معین برش می خورند و در نهایت توسط دستگاه های جوش به یک دیگر متصل می شوندبنابراین دارای وزن های متغیر هستند.

می توان با ایجاد تغییر در آرایش اتصال این لوله ها، میزان باربری آن ها را تا ۱۴ تن افزایش داد. 

Read More
شناخت حوادث داربست

شناخت حوادث داربست

حوادث داربست از مواردی است که همواره فکر و ذهن بنایان، معمارین و مهندسان را به خود جلب نموده چرا که کار در ارتفاعات مخاطرات خاص خود را دارد.

حوادث داربست می تواند به شکل هاي متفاوتي ظاهر گردد.

کار بر روی داربست در صورت عدم برنامه ريزي و کنترل درست، پيامد هاي جبران ناپذیری را بار خواهد داشت.

جهت حوادث داربست و جلوگيري از بروز پيامدهاي ناگوار کار در ارتفاع موارد زیر لازم الاجراست:

 • شناسايي خطرات شغلي
 • لحاظ نمودن برنامه هاي کنترل و پیشگیرانه

کار بر روی داربست از فعالیت هایی است که براي انجام برنامه هاي تعمير و نگهداري انجام مي شود.

شرایط کار روی داربست،‌ آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامد هاي حوادث احتمالي تبديل نموده است.

وقوع حوادث داربست  اقدامات خاصي را به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن ملاحظات ايمني نياز دارد.

برای کار بر روی داربست ضروري است که فعاليتها اقدامات لازم جهت پيشگيري از سقوط در نظر گرفته شود.

ملزومات جلوگیری از حوادث داربست عبارتند از:

 1. پرهيز از انجام کارهایی در ارتفاع که امکان انجامش در سطح زمين وجود داشته باشد.
 2. استفاده نمودن از تجهيزاتي که خطر سقوط افراد در حين کار را از بين می برد.
 3. استفاده از روش ها و تجهيزاتي که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشي از سقوط را کاهش می دهد.

گفتنی است برنامه ريزي کار در ارتفاع نياز به مديريت متمرکزی دارد.

عملیات برنامه ریزی جهت پیشگیری از حوادث داربست در مراحل زیر خلاصه می شود.

 1. شناسايي خطرات وحوادث داربست

طی این فرایند محل و شرايط کار در ارتفاع بطور کامل مورد بررسي قرار می گیرد.

با برآورد شرایط کار بر داربست امکان بروز خطرات مورد بررسی قرار می گیرد.

 • سقوط افراد
 • لغزش بر روي سطوح کاري
 • سقوط اشياء و ابزار آلات
 • و …
 1. آناليز خطرات و حوادث داربست

در اين مرحله از برنامه ريزي پیشگیری حوادث داربست، مواردي زیر با توجه به بزرگي خطر و شدت صدمات احتمالي ناشي از آن و مورد بررسی قرار گرفته و اولويتهاي اصلاحي تعيين می شود.

این موارد عبارتند از:

ارتفاع کار

استحکام و ايمني سطوح کار

حفاظهاي جانبي

لغزندگي سطح کار

احتمال سقوط اشياء و ابزار آلات از سطوح و ارتفاع بالاتر

احتمال سقوط اشياء و ابزار آلات از سطح کار به پايين

و …

 1. پيش بيني اقدامات کنترلي حوادث داربست

در اين مرحله از پیشگیری حوادث داربست ، بر اساس تجزيه و تحليل خطرات شناسايي می شوند.

در کنار تحلیل و تجزیه خطرات، اقدامات کنترلي لازم در مورد تجهيزات، تأسيسات، تجارب و تواناييهاي افراد و امکانات موجود، پيش بيني و اجرا مي شود.

 

از موارد بسیار مهم جهت پیشگیری از حوادث داربست و کار بر ارتفاعات، جلوگیری از سقوط اشياء و اجسام است.

چراکه سقوط اجسام، علاوه بر خسارت به تجهيزات، ممکن است، باعث آسيب به افرادي که در حال عبور و يا مشغول به کار در محل هستند، شود.

بدین رو جهت جلوگیری از سقوط ابزار و اجسام موارد ذيل به دقت مورد توجه قرار می گيرد:

 • استفاده از شبکه ها ( توريهای ) ايمني ضروري
 • عدم انجام کار و يا عبور از محلداربست بدون تأييد مهندس ايمني
 • استفاده از کمربند هاي ايمني مخصوص کار بر روی داربست، مجهز به گيره ها و ساير وسايل نگهداري ابزار
 • مشخص نمودن منطقه ممنوعه عبور با استفاده از علائم هشدار دهنده و کنترل عبور و مرور محل کار
 • لحاظ احتياط هاي کامل در صورت نياز به عبور از زیر داربست يا انجام کار همزمان

استفاده از تجهيزات حفاظتي مناسب، به ويژه کلاه ايمني

Read More
انواع مخاطرات داربست

انواع مخاطرات داربست

مخاطرات داربست برای ارزیابی ریسک استفاده از داربست توسط شرکت پیمانکار انجام می شود. مخاطرات داربست به شرح ذیل است که باید مورد توجه باشد و راهکارهایی ارائه گردد.

 1-سقوط از ارتفاع که می تواند ناشی از سرخوردن، دسترسی ناامن، عدم تجهیزات حفاظت از سقوط:

برای هنگامی که کارگران داربست روی داربست رفت و آمد میکنند و یا اینکه بالا و پایین می روند باید از سیستم حفاظت شخصی استفاده کرد.

حفاظ ها مانند، گاردریل در طرف باز و در دو انتهای داربست باید نصب شود. چنانچه فاصله سکو کار از محل کار بیشتر از 35 سانتیمتر باشد باید هم گاردیل و هم کمربند ایمنی استفاده شود.

تاپ ریل در فاصله یک متری از سکو می بایست نصب شود و بین این دو میدریل نصب شود. همچنین دستگیره و نرده های بالایی و میانی می بایست به درستی نصب شوند.

2-سقوط ابزار و مصالح، تجهیزات و مواد زاید وبرخورد سر با اشیا:

برای جلوگیری از سقوط ابزار باید، کلاه ایمنی و چانه بند استفاده شود. برای لبه های محل کار روی داربست می بایست از قرنیز به ارتفاع 15 سانتیمتراستفاده شود.

استفاده از تور ایمنی، وسیله بسیار مناسبی جهت جلوگیری از مخاطرات داربست است که باید در بالای محل کار نصب شود.

3-برق گرفتگی که بوسیله تماس و برخورد با خطوط انتقال برق اتفاق می افتد:

در ارتفاعات بالا و کار روی داربست باید تجهیزات و خطوط انتقال برق را در نظر داشت و فاصله ایمنی از آنها را رعایت کرد.

4-ریزش داربست که بواسطه عدم تعادل داربست یا بارگذاری بیش از حد اتفاق می افتد و باعث صدمه دیدنن و و خراب شدن داربست می شود:

برای اینکه از خطر ریزش و سقوط داربست جلوگیری شود می بایست از متریال مناسب استفاده شود.

همچنین باید داربست مهار شود که برای این کار مهاربست استفاده می شود.

باید دقت شود که لوله های داربست نیز به خوبی بسته و محکم شوند.

نکته مهم دیگر در مورد محل نصب داربست می باشد، زمین این محل باید سفت و محکم باشد.

همچنین داربست می بایست به ازه اصلی یعنی ساختمان و استراکچر و… محکم بسته شود.

5-مخاطرات داربست و تخته گذاری نا امن:

سطحی که روی داربست باید روی آن کار انجام شود باید با تخته مناسب پوشیده شود.

Read More
داربست

داربست

داربست چیست؟

داربست یک ساختار فلزي و موقتي می باشد؛ شامل يك يا چند محل كار، قطعات واجزاء نگهدارنده، اتصالات و تكيه گاه ها است. داربست در مکان های صنعتي يا غير صنعتي، برای انجام هر گونه فعاليت هاي تعميراتي، عمليات ساختماني و… جهت دسترسي به بنا، حفظ و نگهداري كارگر يا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار مي گيرد.

داربست
پروژه  پاساژ رضوی
داربستپروژه  گلخانه آجوادنیه

معرفی انواع داربستها

نوع داربستها برحسب نوع كاری که باید انجام شود و نياز سنجي که توسط واحد متقاضي و ناظر كارفرما صورت می گیرد مشخص می شود. 1-ساده: اين نوع به صورت متقاطع ساخته مي شوند بطوریکه قسمت پايين آن در روي سطح زمين قرار میگیرد. قسمت بالا و بدنه بر روي ديوار و يا سوراخ هايي كه بر روي ديوار ايجاد مي شود نصب می شود. 2- مستقل: داربستي كه نیاز به تکیه گاه ندارد و داراي دو رديف پايه و مهار عرضي است . 3- معلق: در این نوع جايگاه توسط قرقره اي جابجا ميشود. به وسيله مهار هاي فولادي (بيش از دو مهار) از بالا آويزان شده است. در انتهاي بالايي به قسمتهاي آويز و يا اجزاء بتوني ساختمان و يا اسكلت فلزي ساختمان محكم میشود. 4-داربستهاي قابل نوساني: در این نوع داربست جايگاه مي تواند به جهات مختلف تغيير جهت دهد، زیرا بوسيله دو مهار فولادي آويزان شده است. 5-داربستهاي پيش آماده: كه جايگاه آن بوسيله لوله و مهار عرضي در داخل ساختمان مهار و محكم شده است. این نوع در قسمت خارجي ساختمان پيش آمده مي باشد. 6-داربستهاي بست و لوله اي: اين نوع از دو رديف لوله موازي با ساختمان تشکیل شده اند. این لوله ها با كوپلر ترانزوم به هم متصل مي شود. اين نوع داربستها  که متداول ترين نوع داربست می باشند بايستي به ساختمان وصل شوند. 7-داربست نوع مهار شده :اين نوع داربست دارای لوله ها و اتصالات هستند. يك رديف لوله موازي ديوار است كه با يك لوله كناري به هم متصل شده و حمايت مي شوند. انتهاي ديگر در داخل ديوار قرار دارد.این نوع برای ايجاد سكوي كار در نزديك ديوار يا ساختمان بکارمی روند.

 

Read More
loading