قرارداد داربست

قرارداد نصب واجاره داربست

 قرارداد نصب واجاره داربست که در ادامه مشاهده خواهید کرد نمونه ای از قرارداد های شرکت داربست فلزی تهران می باشد.                                                                                                          بسمه تعالي                                                    

قرارداد نصب و اجاره داربست فلزی                 

 تاریخ:

کارفرما:

کدملی:                       

تاریخ تولد:                         

نشانی:

نماینده پیمانکار                   

کد ملی:                     

تاریخ تولد:         

نشانی:

موضوع قرار داد:

مبلغ قرارداد:

مدت قرار داد:

نحوه پرداخت:

ماده:کارفرما مکلف است که به محض انقضای مدت قرار داد اجناس داربست را در قبال اخذ رسید کتبی به پیمانکار تحویل دهد.

تبصره: در صورت عدم پرداخت بموقع کل مبلغ قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار ،کارفرما مکلف است به ازای هر روز تاخیر  10 درصد مبلغ ماه اول بابت اجرت المثل ایام تاخیر در پرداخت  را به پیمانکار پرداخت نماید.

شرایط تمدید قرارداد نصب و اجاره داربست:

این قرارداد در صورت نیاز کارفرما به صورت کتبی با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره: در صورت اتمام قرار داد و عدم تحویل بموقع اجناس به پیمانکار توسط کارفرما ،کارفرما مکلف است روزانه مبلغ 10 درصد مبلغ ماه اول بابت اجرت المثل ایام تاخیر در تحویل به پیمانکار پرداخت نماید.

شرایط قرار داد نصب و اجاره داربست:

  1. کارفرما با امضا این قرار داد لوازم داربست فلزی لازم در موضوع را پس از نصب تحویل میگیرد.
  2. وظیفه حفظ و نگهداری داربست به عهده کارفرما میباشد و با گرفتن رسید تحویل از پیمانکار این مسئولیت ساقط میگردد.
  3. پیمانکار موظف است طی دو روز از زمان اعلام  کتبی کارفرما مبادرت به جمع آوری داربست نماید.
  4. پیمانکار داربست موضوع قرارداد را به صورت مقاوم ایستا و صحیح سالم به کارفرما تحویل مینماید.پس از تحویل با عنایت به عدم حضور پیمانکار در روز های بعد و تغییرات احتمالی توسط کارگران کارفرما و حوادث احتمالی از قبیل اصابت ضربه و گود برداری و …، از آن پس مسئولیت ایستائی، خسارات احتمالی و نیز جلوگیری از سرقت داربست به عهده کارفرما میباشد.
  5. حد اقل هزینه هر سرویس تعمیرات و تغییرات مبلغ چهارصد هزار تومان و با توجه به میزان کار افزایش میابد.
  6.  پیمانکار موظف است خود و عوامل اجرائی خود را  بیمه نماید.
  7. کارفرما موظف است فضای کاری لازم جهت اجرای داربست  توسط پیمانکار را فراهم نماید و از تردد افراد و یا حضور وسایل نقلیه و حضور کالاهای ارزشمند دیگر درمحل پروژه و محدوده پیرامونی آن جلوگیری به عمل آورد، لذا در صورت هر گونه آسیب به موارد مذکور  در هنگام اجرای نصب داربست توسط پیمانکار مسئولیت به عهده کارفرما میباشد.

توضیحات:

(این قرار داد در یک برگه و دو نسخه تنظیم گردیده است)

پیمانکار:                                                                                                                                                  کارفرما:

قرارداد نصب و اجاره داربست
قرارداد نصب و اجاره داربست
loading