معرفی بست گردون


معرفی بست گردون

بست گردون یکی از انواع بست های داربست می باشد که از 2برگه چهار پیچی و یک تنه دو تیکه تشکیل شده است.واین قابلت را دارد که به صورت مورب بسته شود چون بسته های چهارپیچی تنها به صورت عمودی به هم متصل می شوند نیاز به داشتن المان مورب باعث تولید این بست ها شده است این بست در یک جهت هیچ گونه خمشی تحمل نمی کنند و بار به صورت محوری به لوله و یا همان المان طولی منتقل می کنند.

به علت مرقوم به صرفه نبودن تنها در جاهایی که نیاز به المان مورب باشد از این بست استفاده می گردد به طور مثال در خرپاها مثل طاقت نصرت و سازه های هوایی و یا نصبی دستگیره, پله های داربستی در داخل سازه داربست نیز می تواند به عنوان عضو بادبند مورد استفاده قرار گیرد.برای ایجاد لولا برای درهای کارگاهی نیزت می توان از بست گردون استفاده کرد.

به صورت کلی می توان گفت در داربست به علت اینکه اکثر المان ها عمودی برهم هستند برای ایجاد المان مورب و شبیه کردن داربست به سازه های فضاکار می توان از بست گردون استفاده کرد.

به وسیله | 2018-07-01T08:11:55+00:00 جولای 1st, 2018|بست|