نصب داربست

نصب داربست

نصب داربست

نصب داربست دارای نکات فنی است که باید این نکات رعایت شود. فاصله ای که باید بین تیرهای افقی ایجاد شود بیشتر از 2متر نباشد.

عرض بستر کار از 50 متر نباید کمتر در نظر گرفته شود. برای کارهای سنگین فاصله بین پایه های عمودی 1.8 متر و برای انجام کارهای سبک از 2.3 متر نباید بیشتر باشد.

تیرهای افقی باید بصورت خیلی امن به هر پایه عمودی وصل شود.  الوارها از لحاظ ظاهری نباید پوسیده یا ترک خورده و یا هر نقص دیگری باشند.

ضخامت الوار برای بستر کاری نباید از 5 سانتیمتر کمتر باشد و عرض آنها نباید از 25 سانتی متر کمتر باشد.

نکته مهم در نصب داربست  :

اینست که باید 4 برابر وزن خود را داشته باشد. فاصله بین تخته های سکو نباید بیشتر از 2.5 سانتیمتر باشند.

نرده های حفاظتی باید در طول مسیر پرتگاه یا در انتهای آن گذاشته می شود، این نردها در ارتفاع 55 و 110 سانتیمتر بالاتر از سکو از لوله داربست نصب می شود.

برای هر سکوی کار باید حداقل 2 تخته در نظر گرفته شود و این تخته ها باید به اندازه 30 سانتیمتر از سطح تکیه گاه فاصله داشته باشند.

همچنین این الوار باید با سیم هایی به ضخامت 3 میلی متر که از جنس گالوانیزه هستند محکم بسته شوند.

در نصب داربست باید لوله ها و بستهای داربست ازنوع فولاد گالوانیزه باشد همچنین باید دارای ضخامت بیرونی 4میلیمتر و قطر بیرونی 3.48 میلیمتر باشد.

در نصب داربست باید پایه های شیب دار در ارتفاع 1به 4 نصب شود به عبارتی به ازای هر 4متر ارتفاع 1 متر به عقب کشیده شود. این پایه های شیبدار برای افزایش مقاومت داربست به کار می رود.

لبه های پاگیر یا قرنیز به وسیله یک عدد لوله داربست  باید در اطراف پایین سکو به ارتفاع حداقل 3 سانتیمتر نصب شود این کار جهت جلوگیری از سقوط ابزار، وسایل و مصالح می باشد.

از ورقه های فلزی یا پدها برای استحکام داربست زیر آن قرار داده می شود، این ورقه ها زیر داربست باید در عرض 22.5 و ضخامت 4 سانتیمتر استفاده شود.

loading